از تاریخ  : از تاریخ تا تاریخ عنوان  :  
 
تاریخ انتشار : 1397/01/29
عنوان           : آگهی مناقصه عمومی ( خدمات مهنسی عملیات اجرایی ساز های آبی در مجتمع پرورش ماهیان سردآبی فیروزاباد الیگودرز )
آدرس          : لرستان خرم آباد - خیابان انقلاب - انتهای خیابان رازی - خیابان گلشن یک - جنب اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی - اداره کل شیلات لرستان
تلفن :33229503 -066
دورنگار :3329604-066
 
تاریخ انتشار : 1397/01/28
عنوان           : آگهی مناقصه عمومی فعالیت های شیلاتی در قالب عقد قرارداد به شرکت های واجد شرایط
آدرس          : لرستان - خرم اباد - خیابان انقلاب - انتهای خیابان رازی - خیابان گلشن یک - جنب اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی
تلفن : 33229503 - 066
دورنگار :33229504 - 066
 
تاریخ انتشار : 1397/01/28
عنوان           : آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )تامین خدمات پشتیبانی (فنی ,نگهبانی ,تنظیف )1 /96
آدرس          : لرستان - خرم آباد - خیابان انقلاب - انتهای خیابان رازی - خیابان گلشن یک - جنب اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی - اداره کل شیلات لرستان
تلفن :33229506- 066
دور نگار :33229504 -066
 
تاریخ انتشار : 1397/01/28
عنوان           : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 03 - 95
آدرس          : لرستان - خرم اباد - خیابان انقلاب - خیابان رازی - خیابان گلشن یک - جنب ادار هکل تعاون کار ورفاه اجتماعی - اداره کل شیلات لرستان
تلفن ک33229503 -066
دورنگار ک33229504 -066