اين استان داراي سه منطقه آب و هوايي شامل ناحيه سرد كوهستاني ، ناحيه معتدل مركزي و ناحيه گرم در جنوب استان كه وجود تنوع اقليمي و منابع آبي مستعد آبزي پروري زمينه بسيار گسترده اي براي فعاليت شيلاتي به وجود آورده است كه اين درنوع خود بي نظير مي باشد و لرستان توانايي توليد 50000 تن انواع آبزيان شامل ماهيان سردآبي ، گرم آبي و ... را در برنامه دراز مدت خود  دارد .

شيلات لرستان رسماً در سال 1373 با عنوان نمايندگي شيلات لرستان آغاز به فعاليت نمود قبل از اين تاريخ اداره آبزيان امور دام و آبزيان سازمان جهاد سازندگي پيگيري اجراي فعاليتهاي شيلاتي را عهده دار بوده است با الحاق دو وزارتخانه جهاد سازندگي و کشاورزي اداره کل شيلات لرستان نيز به وزارت جهاد کشاورزي ملحق گرديد اداره کل شيلات لرستان با هدف تولي گري امور شيلاتي فعاليتهاي خود را ادامه داده و گامهاي موثري در توسعه آبزي پروري در آبهاي داخلي و آبزي مصرفي برداشته است. در سال 1387 تحت عنوان مديريت امور آبزيان سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان به فعاليتهاي خود ادامه داد و هم اکنون(1393) دوباره با عنوان اداره کل شيلات لرستان به فعاليت خود ادامه مي دهد.

افتخارات کسب شده از سوي شيلات لرستان:

         1- در سال 1376 به عنوان نمونه کشوري معرفي گرديد

         2-شيلات استان لرستان در سال 1376 در جشنواره شهيد رجايي مقام نمونه استاني را کسب کرد.

         3- شيلات استان لرستان از ابتدا تا کنون رتبه اول تکثير بچه ماهي قزل آلا را در اختيار دارد.

         4- شيلات استان لرستان در سال 86 مقام دوم توليد آبزيان پرورشي کشور درآب هاي داخلي را به خود اختصاص داد.

         4- شيلات استان لرستان در سال هاي 83-81 و 84 و 88و89 رتبه اول توليد آبزيان پرورشي کشور در استانهاي غير ساحلي احراز نموده است.

         5- شيلات لرستان در سال 91 و 92 مقام اول توليد آبزيان پرورشي در بين استانهاي غير ساحلي را کسب نمود

شرح

توليد ماهيان پرورشي (تن)

ميزان تكثير بچه ماهي قزل آلا (م.ق)

ماهيان زينتي (هزار قطعه )

گرم آبي

سردآبي

منابع آبي

جمع كل

ميزان توليد آبزيان آب شيرين در سال 89

1046

11885

1800

14731

102

830

ميزان توليد آبزيان آب شيرين در سال 90

1070

13216

1836

16122

120

650

ميزان توليد آبزيان آب شيرين در سال 91

1173

16950

1827

19950

132

1050

ميزان توليد آبزيان آب شيرين در سال 92

1186

18833

1902

21921

146

1150

براساس رتبه بندي استانهاي کشور در سال 1392توسط سازمان شيلات ايران آمار نهايي توليد آبزيان پرورشي (ماهيان گرم آبي وسردآبي)  370265 تن بوده که استان لرستان با توليد 21921تن (آبزيان پرورشي) رتبه چهارم وحدود    6درصد توليد کل ماهي کشور را به خود اختصاص داده است0

شيلات لرستان در حدود 13/5 درصد توليد ماهيان سردآبي كشورکه  حدود144 هزارتن مي باشد را به خود اختصاص داده ، و رتبه اول توليد آبزيان پرورشي در بين استان هاي غير ساحلي رادارا مي باشد ، همچنين لرستان با داشتن سيزده(13) مركز تكثير ماهيان سردآبي  درحدود28درصد تكثير ماهيان سردآبي كشور مربوط به اين استان مي باشد بنابراين شيلات لرستان در حال حاضر داراي رتبه اول در زمينه تكثير ماهيان سردآبي در كشور بوده ودرحدود 17درصد مزارع سردآبي كشور را در خود جاي داده است .

 

فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
8سیمای فعالیت های اداره کل شیلات لرستان 1
9پرورش ماهی در قفس1